ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) นายศราวุฒิ สำรวมดี
          (ภาษาอังกฤษ) Mr.Saravut Sumromdee

ตำแหน่งปัจจุบัน
         ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
         457/33 ถนนจรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขนบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

 

ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) รศ.พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
          

ตำแหน่งปัจจุบัน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาทั่วไป กลุ่มงานสังคมศาสตร์ กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-31110ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) ผศ.ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
          (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่งปัจจุบัน
          คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ชื่อ - นามสกุล         
          (ภาษาไทย) พ.ต.ท.โกมล  ยิ้มเป็นใย
          (ภาษาอังกฤษ) POL.LT.COL. Komol  Yimpenyai
ตำแหน่งปัจจุบัน
          รองผู้กำกับการอำนวยการ กองตำรวจสื่อสาร สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ปฏิบัติราชการส่วนปฏิบัติการพิเศษ  

         ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า กองกำลังตำรวจ   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9  ตำบลสะเตง  อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา  95000     ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์
          (ภาษาอังกฤษ) MISS PAMIKA SANITPHOT

ตำแหน่งปัจจุบัน
          • อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาลัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
          • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


   
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com