ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) อาจารย์เปมิกา สนิทพจน์
          (ภาษาอังกฤษ) MISS PAMICA SANITPHOT

ตำแหน่งปัจจุบัน
          • อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาลัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต
          • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

สถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก           
          
ที่ทำงาน 457/33  ซอยจรัญสนิทวงศ์  35  แขวงบางขุนศรี   เขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร  10700  โทร.02-412-3284 
          ที่บ้าน เลขที่ 100/305 หมู่  1  หมู่บ้านแลนด์วิลล่า  ถนนบางกรวย – ไทรน้อย  ตำบลบางบัวทอง  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี  11110

ประวัติการศึกษา
          • พ.ศ. 2543 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
          • พ.ศ. 2545 : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนรัตนพาณิชยการ
          • พ.ศ. 2547 : ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (RBAC)
          • พ.ศ. 2549 : ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
          • พ.ศ. 2552 : กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สาขาสิ่งแวดล้อมศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

  
ประสบการณ์ในการทำงาน
พ.ศ. 2547 - 2548  :  
•   ผู้ช่วยวิจัย   ภาควิชาวิทยาการตำรวจ   ส่วนวิชาการสืบสวนและสอบสวน  กองบังคับการวิชาการ  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
•   นักวิจัยประจำโครงการเยาวชนพลยุติธรรม  ใน  4  จังหวัดคือ  จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานี
•   ผู้ช่วยวิจัย  โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (Access to Justice)
•   ผู้ช่วยวิจัย  โครงการจัดทำมาตรฐานและข้อตกลงสำหรับการบูรณาการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
•   ผู้ช่วยวิจัย  เรื่อง  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
•   ผู้ช่วยวิจัย  เรื่อง  ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม

พ.ศ. 2548 - 2549    : 
•   นักวิจัยประจำโครงการเยาวชนพลยุติธรรมกรุงเทพมหานคร
•   ผู้ช่วยวิจัย  เรื่อง การศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
•   อาจารย์สอนพิเศษวิทยาลัยพณิชยการบางนา

พ.ศ. 2549 - 2551    : 
•   นักวิจัยประจำโครงการเยาวชนพลยุติธรรม  เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา   80  พรรษา
•   อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร

พ.ศ. 2552    : 
•   นักวิจัยประจำโครงการเยาวชนพลยุติธรรม: รู้กฎหมาย รักสมานฉ้นท์ สร้างสรรค์สังคมไทย ระยะที่ 6
•   อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
•   นักวิจัยประจำโครงการ การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน
•   อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
•   นักวิจัยโครงการ การสร้างเครือข่ายการข่าวอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
•   นักวิจัยโครงการ การจัดการองค์ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย
•   นักวิจัยบทบาทของพนักงานอัยการในการชันสูตรพลิกศพ : ศึกษากรณีสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)
•   นักวิจัยโครงการเยาวชนพลยุติธรรม : รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย
•           ผู้ช่วยวิจัยโครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self-Reported Crime Survey)

พ.ศ. 2553 - 2554

  • นักวิจัยโครงการเยาวชนพลยุติธรรม
  • นักวิจัยโครงการการการจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
  • อาจารย์สอนพิเศษมหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  • อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาลัณฑิต สาขาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงาน ทางวิชาการ (หัวข้อวิทยานิพนธ์, งานวิจัย,หนังสือ,บทความ)
          • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม ใน 4 จังหวัดคือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดอุบลราชธานี
          • โครงการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของรัฐ (Access to Justice)
          • โครงการจัดทำมาตรฐานและข้อตกลงสำหรับการบูรณาการข้อมูลในกระบวนการยุติธรรม
          • การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล
          • ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปราม
          • การศึกษาปัญหาที่เป็นสาเหตุการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชน
          • โครงการศึกษาแนวทางการดำเนินงานและประเมินค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานตำรวจให้เป็นที่ศรัทธาเชื่อมั่นแก่ประชาชน
          • โครงการ การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน
          • โครงการ การสร้างเครือข่ายการข่าวอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
          • โครงการ การจัดการองค์ความรู้ด้านการสืบสวนติดตามคนหายในประเทศไทย
          • บทบาทของพนักงานอัยการในการชันสูตรพลิกศพ : ศึกษากรณีสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไข (ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร)
          • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : รู้กฎหมาย รักสมานฉันท์ สร้างสรรค์สังคมไทย
          • การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการสืบสวนอาชญากรรมในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2543)
          • โครงการสำรวจการกระทำผิดด้วยการรายงานตนเอง (Self-Reported Crime Survey)
          • โครงการการการจัดการความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
          • โครงการเยาวชนพลยุติธรรม : สร้างแรงใจ ให้ความรู้ นำสู่ปฏิบัติ
          • ประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้กับประชาชนด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
          • โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
          • โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ “คนดีของแผ่นดิน”

   
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com