ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) ดร. อาภาศิริ สุวรรณานนท์
          (ภาษาอังกฤษ)

ตำแหน่งปัจจุบัน
          อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ประวัติการศึกษา
          ปริญญาตรี    ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย วิชาเอก  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
          ปริญญาโท    ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการเทคโนโลยีสังคม   มหาวิทยาลัยเกริก
          ปริญญาเอก   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล              

                                                                 

ประสบการณ์ในกา์รทำงาน
                        • มีประสบการณ์ในงานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 20 ปี สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
                        • มีประสบการณ์ในงานด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 10 ปี ศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์
                        • มีประสบการณ์ในการจัดทำหลักสูตรและบริหาร หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม 5 ปี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต       

                                                                 

ความสามารถพิเศษ
                                                                 
          • พิธีกรดำเนินรายการ สัมมนา ทั้งภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
                                                                            • การจัดการศึกษาดูงานหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
                                                                 

                                                                 

ความสามารถพิเศษ   
          • ดุษฎีนิพนธ์เรื่อง Feasible Models for Collaboration among Government and Implementation of Compulsory System on Drug Treatment and Rehabilitation in Thailand 2003
          • นักวิจัยงานวิจัยเรื่อง ครอบครัวปัจจัยปกป้องหรือผลักดันปัญหายาเสพติดของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ทุนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2547
          • นักวิจัยงานวิจัยเรื่อง รายงานสถิติข้อมูลทางอาชญากรรมภาคประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครทุนสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548
          • หัวหน้าโครงการงานวิจัยเรื่อง ปัจจัยด้านบุคคลที่มีผลต่อการติดยาเสพติดซ้ำ ทุนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พ.ศ. 2550
          • นักวิจัยโครงการเยาวชนพลยุติธรรม 80 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุนสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2550
          • ที่ปรึกษางานวิจัยเรื่องการป้องกันอาชญากรรมโดยการออกแบบสภาพแวดล้อม ทุนกองวิจัยและพัฒนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2550
          • ผู้เขียนบทความทางวิชาการเรื่อง การพึ่งพาตนเองของบุคคลปัญญาอ่อนนั้น สำคัญไฉน บทความได้รับรางวัลและจัดพิมพ์ลงวารสารเฉลิมพระเกียรติ 50 ชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2548
          • ผู้เขียนบทความเรื่องความยุติธรรม ซื่อสัตย์ เที่ยงตรงทางรอดของสังคมไทย เผยแพร่ในโครงการเยาวชนพลยุติธรรม ทาง www.powerjustice.com ธันวาคม 2550
          • ผู้เขียนบทความเรื่องการพัฒนากระบวนการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคมไทย พิมพ์เผยแพร่วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี่ที่ 3 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550
          • ผู้จัดทำเอกสารการสอนวิชา ทฤษฎีอาชญาวิทยา การกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ความรุนแรงในครอบครัว อาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติดกับอาชญากรรม การวิจัยในกระบวนการยุติธรรมและสังคม การคอรัปชั่น การฟอกเงิน องค์กรอาชญากรรม และเหยื่ออาชญากรรม
                               

   
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com