ชื่อ - นามสกุล
          (ภาษาไทย) ผศ.พ.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ สุริยะฉาย
          

ตำแหน่งปัจจุบัน
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (สบ 4) ภาควิชาทั่วไป กลุ่มงานสังคมศาสตร์
กองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เลขที่ 90 หมู่ 7 ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-31110

หน่วยงานและสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก           
          
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ   เลขที่  90  หมู่ 7   ตำบลสามพราน  อำเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม 73110  โทรศัพท์  034-31110

ประวัติการศึกษา

          • ปริญญาตรี  สาขาบัญชี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
          • ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

ประสบการณ์ในการทำงาน
          • สารวัตรการเงินกองบังคับการบริการการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
          • ผู้ตรวจบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์   โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
          • อาจารย์สอนทางด้านการเงินและบัญชี  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ  และสถาบันราชภัฏนครปฐม
          • รองประธานคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ออมทรัพย์  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ผลงานทางวิชาการ
          • แต่งตำราการบัญชีเบื้องต้น
          • เอกสารประกอบการสอน  วิชาการบัญชีเบื้องต้น

   
 
   
 
 
copyright @ 2008 suphan_tun@hotmail.com